Servicevoorwaarden

Licentieverlening: Op voorwaarde dat u zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst houdt, verleent Linguistic u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om: De uitvoerbare vorm van de door u bestelde Euroglot NMT software (de “Software”) te gebruiken volgens de hoeveelheden en voorwaarden in uw geaccepteerde bestelling (de “Bestelling”). Indien u de Software op uw computers uitvoert, is uw Gebruik beperkt tot het laden, installeren en uitvoeren van de Software op uw computers voor uw interne bedrijfsdoeleinden. Linguistic Systems BV behoudt zich alle rechten op de Software voor die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst aan u zijn verleend.

2. Beperkingen: U mag niet: (a) de Software kopiëren (behalve tijdens het laden of installeren) of wijzigen; of (b) de Software overdragen, in sublicentie geven, leasen, uitlenen, verhuren of anderszins distribueren aan derden. Omdat de software handelsgeheimen van Linguistic Systems BV bevat, stemt u ermee in de software niet te demonteren, te decompileren of aan reverse engineering te onderwerpen en derden niet toe te staan of te machtigen dit te doen, behalve voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk bij wet zijn toegestaan. U zult de Software niet gebruiken voor benchmarking of concurrentieanalyse, of voor de ontwikkeling van een concurrerend softwareproduct of een concurrerende softwaredienst. De Software kan beveiligings- of licentiefuncties bevatten die bedoeld zijn om onbevoegd gebruik van de Software te voorkomen. U stemt ermee in dergelijke functies niet te verwijderen, uit te schakelen of anderszins te omzeilen. Indien u de Software host, kan van u verlangd worden dat u een licentieserver ter beschikking stelt. Na ten minste dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving kan Linguistic Systems BV uw gebruik van de Software controleren om ervoor te zorgen dat u zich houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

3. Eigendom: Linguistic Systems BV behoudt het eigendom van de Euroglot NMT Software, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten. U zult geen mededelingen of markeringen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten die op de Software staan, verwijderen of wijzigen. Indien u suggesties, aanbevelingen of feedback met betrekking tot de software geeft (“Feedback”), staat het Linguistic Systems BV vrij deze Feedback te gebruiken en draagt u de Feedback en alle intellectuele eigendomsrechten daarop over aan Linguistic Systems BV.

4. Vertrouwelijkheid: Elke partij stemt ermee in om tot 5 jaar na het einde van uw licentie alle informatie, documenten en gegevens die als vertrouwelijk zijn aangemerkt of redelijkerwijs als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd (“Vertrouwelijke Informatie”) strikt vertrouwelijk te houden en dergelijke informatie uitsluitend te gebruiken binnen de reikwijdte van de aan u verleende licenties. De Software en de prijsstelling ervan zijn Linguistic Systems BV’s Vertrouwelijke Informatie.

8. Afwijzing van garantie: Linguistic Systems BV garandeert niet dat de software aan uw eisen zal voldoen, zal werken in de combinaties die u wenst, foutloos of ononderbroken zal werken, of dat alle softwarefouten zullen worden gecorrigeerd. Linguistic Systems BV wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en alle garanties en voorwaarden die voortvloeien uit de gang van zaken of het gebruik van handel.